16.2.2018 – NABU-MV 2018 – Monatlicher Arbeitsbericht